Project Kracht… Tour

Hoe werkt het?

Kracht…Tour is een verzamelnaam voor meerdere projecten die nodig zijn om het doel: een 100% duurzame Stedendriehoek in 2030, te behalen. Een gezondere vitalere maatschappij met project Kracht…Tour dankzij energiereductie, optimale energieproductie – en terugwinning, minder transport, schone lucht, water en bodem, biodiversiteit en gezond voedsel. Bij dit project wordt er geïntegreerd en slim verbonden met de functionaliteiten en bestaande publieke infrastructuren.

De volgende projecten, die samen goed zijn voor 36 PJ vallen onder Kracht…Tour:

  • Zonnebossen en Biomassa
  • Windturbines en Geluidswallen
  • Energieopslag in de vorm van waterstof
  • Diepe geothermie
  • Stadsdistributie
  • Project Apeldoorn

Zonnebossen en Biomassa

Dit is een radicaal andere aanpak met toekenning van industriegrond aan boerenbedrijven: 1 ha per 40 ha. Een “pennenstreek” van provinciale/gemeentelijke bestuurders creëert een meerwaarde van 75-100%. Twintig jaar exploitatie versterkt de ecologische hoofdstructuur. Er is voldoende hoogte (4,5-5 m) en ruimte tussen de panelen wat een garantie is voor lichtinval op de bodem. Struikgewas zal panelen uit het zicht onttrekken. Huisbankiers financieren tot 85% van de meerwaarde. Boeren kunnen investeren in het project en wildbeheereenheden zorgen voor inheemse flora rondom de zonnebossen. Investeringssom is € 1,3 miljard met een opbrengst van 3.929 TJ/jaar.

Windturbines en zon/geluidswal

Een lintvormige opstelling van 336 windturbines aan weerzijden van A1/A50 waardoor de kans op breed draagvlak maximaal is. Het is een financieel renderende business case, met een investering van € 1,88 miljard kan de 10.644 TJ hernieuwbare energie in de nabije omgeving gebruikt worden. Dit kan door middel van bijvoorbeeld waterstoftransitie waarbij de infrastructuur van tankstations wordt gebruikt. Ter verlaging van de geluidsemissie van windmolens worden bestaande geluidswallen verhoogd met zonnepanelen en aangevuld met extra functies voor financierbare meerwaarde. Bij een lengte van 30 km wordt de investering in zonnepanelen € 9 miljoen en de opbrengst hernieuwbare energie 28 TJ.

Energie opslag, energiebesparing en waterstofinfrastructuur

Een overschot van energie uit zon en/of wind wordt in waterstof opgeslagen (power-to-gas). Dit is inzet bij piekbelasting van het elektriciteitsnet door middel van elektrische waterstofbussen van het streek-OV en elektrische waterstof auto’s. Tankstations worden heringericht om de energie een opslag te geven: kortstondige energieopslag (batterijen MWh) en middellange energieopslag (waterstofproductieplant en opslag). Naast energieopslag is er dus ook een distributiefunctie in transitie naar waterstofmobiliteit. Streekbussen (105 in 3 steden) rijden op elektriciteit uit waterstof (bus met brandstofcelsysteem). Per dag is dit voldoende waterstof voor 300 km. Vervanging bespaart 45 TJ. Omdat de waterstof uit duurzame opgewekte reserve-energie komt is het fossiel 100% hernieuwbaar. Openbaar vervoer wordt daarmee de aanjager van waterstofmobiliteit.

Diepe geothermie

Bij diepe geothermie wordt er enkele kilometers gegraven naar een punt in de aarde waar warmte wordt onttrokken en als energie wordt opgeslagen. Diepe geothermie moet gezocht worden bij kolencentrales. Technische installaties zoals de generator en infrastructuur kunnen op die manier opnieuw benut worden.

Stadsdistributie

Een stadsdistributiesysteem voor de gehele CleanTech regio, waarbij het gaat om een logistiek centrum. Voor de stedendriehoek is Twello de strategische plek om de drie steden te bevoorraden (A1 omgeving Twello). Vanwege het centrum zal er geen zwaar vrachtvervoer meer zijn in de stadscentra. Dit zal een aantrekkelijke werkgelegenheid voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt. Binding met Living Labs, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, recente nationale Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Investering infrastructuur, gebouwen en voertuigen circa € 10 miljoen. Vervanging bespaart 12 TJ. Fossiel wordt 100% hernieuwbaar.

Hergebruik remenergie in stadsbussen

Dit is een schaalvergroting van Project Apeldoorn naar Deventer-Zutphen. Remenergie van treinen via energieopslagsysteem wordt gebruikt in stadsbussen bij een volledige dienstregeling. De investering wordt betaald uit vermeden brandstof voor stadsbussen. De 65 elektrische stadsbussen in Apeldoorn, Deventer en Zutphen zorgen voor zero-emission Stads-OV. Met als voordelen CO₂ besparing, reductie fijnstof, besparing brandstof en reductie geluid. Investering € 22,75 miljoen. Jaaropbrengst 10 TJ.

Lees meer

De voordelen:

Duurzaam

De projecten van Project Kracht… Tour zorgen voor duurzame energie op verschillende manieren. Overschot van opgewekte energie van bijvoorbeeld wind en zon wordt in verschillende projecten opgeslagen en hergebruikt in waterstofbussen/auto’s en elektrische bussen, dit zorgt voor Netstabilisatie. Door middel van decentralisatie binnen de projecten is er meer spreiding, waardoor de opwekking van energie stabieler is.

Versnelling van energietransitie

Het is de core business van de overheid om de energietransitie in ons land te versnellen. Er worden rendementen uit de projecten behaald, bij de zonnebossen liggen die bijvoorbeeld tussen de 8 en 15 %. Wanneer dit wordt uitbesteed is er bijna geen businesscase.

Verbetering leefmilieu

Door het ontwikkelen van projecten worden nieuwe banen gecreëerd in een leefmilieu die duurzamer en gezonder is. Sociale innovatie door middel van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt die bijvoorbeeld kunnen werken bij de zonnebossen of het logistiek centrum. Voor de boeren in deze omgeving is er strategisch eigendom, zij hebben namelijk altijd belang bij het opwekken en opslaan van energie voor het genereren van inkomen.

Strategie

Van 97% fossiel naar 100% hernieuwbare energie in 14 jaar is revolutionair voor een regio zoals de Stedendriehoek. Dit betekent een investeringsvolume van vele miljarden euro’s (zowel besparing als hernieuwbare energie!). Een ambitie zonder weerga. De strategie die daarbij past:

Aanhaken door:
Strategisch aan te sluiten op publieke infrastructuur (spoorwegen, snelwegen, waterwegen, waterleidingnetten, rioleringen, elektriciteitsnetten, gasleidingen, warmtenetten)
Aanbieden van ‘stopcontacten’ voor plug & play systemen zoals bijvoorbeeld remenergiestation en zonnebossen

Meeveren door:
Geleidelijke ontwikkeling van een publiek-gunstig investeringsklimaat.
Te anticiperen op toekomstige innovatie door nieuwe (aangepaste) infrastructuur aan te bieden en ruimte te laten voor nieuwe technieken (broedplaatsen voor innovatie)

Ombuigen door:
Publieke infrastructuren op termijn volledig te veranderen in hernieuwbare en schone alternatieven. Te voorzien in een groeimodel met behoud van een attractief en evaluerend investeringsklimaat.

Investeringen 2016-2030

Project Kracht…Tour maakt een transitie van 97% fossiele naar 100% hernieuwbare energie. Lees meer voor een volledig tabel over deze transitie in TeraJoules. Gebruikte referenties zijn recente data van Ministeries, Provincies, Gemeenten, PBL, ECN, RVO, CBS, Alliander, Nationale Energieverkenning (NEV2014), Voortgangsdata SER-energieakkoord, en Expertinformatie over bestaande en binnenkort marktrijpe technieken.

Lees meer

Uitvoering

Kracht… Toer staat voor durf, kracht en flexibiliteit van modern bestuur. Anno 2016 beweegt de sturing top down meer en meer naar een bottum up spoor vanuit burgers ondernemers en organisaties. De grote uitdaging ligt in het continue evenwicht van beide krachten. Een breed draagvlak en investeringen kunnen zo werkelijkheid worden. Een veelvoud van nieuwe samenwerkingen, initiatieven, stimulansen, afspraken, energiegerichte activiteiten en informatiestromen voor lokale netwerken, organisaties, samenwerkingsverbanden, buurten, dorpen en steden creëert de noodzakelijke beweging en versnelling. Realisatie van sluitende business cases past bij maximale benutting van bestaande infrastructuur. Daarbij zijn bindende afspraken voor korte en langere termijn essentieel.

Lees meer

Contact

Koningstraat 16

7315 HW Apeldoorn

Phone:  +31 61 400 17 11

Email: arjan@hedgehogapplications.nl

LinkedIn / Facebook / Twitter