Uitvoering

Sturing

Kracht… Toer zet in op gekoppelde samenwerkingen in het publieke en private domein. Zo faciliteert het bestuur ”als vanzelf” omvangrijke investeringen door een positieve ontwikkeling van breed maatschappelijke draagvlak, gericht op een toekomstige schone circulaire en duurzame woon-, werk- en leefomgeving.

Toepassing van ervaringen uit succesvolle sociale vernieuwingen, zoals bij Energiecoöperaties Stedendriehoek, Gebiedscoöperaties (Rivierenland), MVO Nederland, Nudge, sociale innovaties, nieuwe verdienmodellen, ESCO’s, crowdfunding of een nieuwe coöperatieve bank i.o. zoals NewB, zijn vanzelfsprekend.

Bestuurders van Stedendriehoek, Provincies Gelderland en Overijssel en zeven deelnemende gemeenten stellen budget beschikbaar voor het faciliteren van investeringen in energietransitie. (Faciliteren is niet identiek aan Subsidiëren.)

Een onafhankelijke Stichting Kracht… Toer (publiek-privaat) wordt opgericht in verbondenheid met totstandkoming van een convenant van bestuurders (Stedendriehoek, provincies en gemeenten) met de op te richten Gebiedscoöperatie Kracht….Toer, waarin burgers, organisaties en ondernemingen deelnemen. Voorbereiding van de geschetste slagvaardige uitvoering vereist een doorlooptijd van ongeveer 12 maanden.

Creatie van een trendbreuk door vrijgave van richtinggevende budgetten voor facilitering in 2016-2021 via een onafhankelijk uitvoeringsbureau van Stichting Kracht… Toer is zeer stimulerend. Er zal jaarlijks een verantwoording en monitoring van investeringen plaatsvinden gevolgd door externe evaluatie en eventuele bijstellingen van de aanpak en de werkwijze na vier jaar zijn zoals gebruikelijk.

Communicatie
Alle inwoners van de regio horen zo snel mogelijk van Kracht… Toer. Communicatie is van groot belang voor stabiel draagvlak bij investeerders en belanghebbenden. Kracht… Toer kiest voor een aanpak van integrale beeldvorming en regio-brede communicatie die alle inwoners oproept te participeren. Er is nooit dwang maar altijd sprake van keuze, kans, uitdaging, vernieuwing, verbetering, economisch voordeel, meer werkgelegenheid, positieve gezondheidsaspecten, reductie van omgevingsgeluid en meer ruimtelijke kwaliteit.

Contact

Koningstraat 16

7315 HW Apeldoorn

Phone:  +31 61 400 17 11

Email: arjan@hedgehogapplications.nl

LinkedIn / Facebook / Twitter